ප්රවේශය සහ කියවීමේ පහසුව

පෙළ ප්‍රමාණය

ආලෝකය/අඳුරු මාදිලිය

රේඛා සිරස් පරතරය

අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ ගැටලුවක්ද?
අප අමතන්න

ආචාර්ය රිකාඩෝ මැගී

In මෙම පිටුව

සාමාජික තොරතුරු

Dr Riccardo Maggi

ඉතාලිය

වැඩ කරන කණ්ඩායම්(ය): අඩු දැක්ම දෛනික ජීවිතය සහ රෝගීන් කණ්ඩායම් (TWG5)

කණ්ඩායම

Dr Luca Buzzonetti

ඉතාලිය

ඉදිරිපස කොටස දුර්ලභ අක්ෂි රෝග (WG4)
තව බලන්න

Dr Giancarlo Iarossi

ඉතාලිය

දෘෂ්ටි විතානයේ දුර්ලභ අක්ෂි රෝග (WG1)
තව බලන්න

HCP මධ්යස්ථානය

Bambino Gesù ළමා රෝහල (ඉතාලි: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) යනු ඉතාලියේ රෝමයේ පිහිටි ළමා රෝහලකි. එය ඉටු කරයි ...

අමතන්න

Bambino Gesù Children’s Hospital, Roma, Italy

Piazza Sant'Onofrio 4
165 Roma
Italy