ප්රවේශය සහ කියවීමේ පහසුව

පෙළ ප්‍රමාණය

ආලෝකය/අඳුරු මාදිලිය

රේඛා සිරස් පරතරය

අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ ගැටලුවක්ද?
අප අමතන්න

Pr Ingele Casteels

In මෙම පිටුව

සාමාජික තොරතුරු

Pr Ingele Casteels

නියෝජිතයා

බෙල්ජියම

කණ්ඩායම

Dr Irina Balikova

බෙල්ජියම

CPMS සහ Digital Medicine (TWG10), ළමා අක්ෂි රෝග දුර්ලභ රෝග (WG3), දෘෂ්ටි විතානයේ දුර්ලභ අක්ෂි රෝග (WG1)
තව බලන්න

HCP මධ්යස්ථානය

UZ Leuven යනු මානුෂීය අවධානය සහ ගෞරවය සමඟ ඒකාබද්ධව විශේෂිත සත්කාර සහ නව්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා රෝගීන්ට ගණන් ගත හැකි විශ්ව විද්‍යාල රෝහලකි.

අමතන්න

University Hospitals Leuven, Belgium

Herestraat 49
3000 Leuven
Belgium

සායනික පරීක්ෂණ

NCT05566795 බඳවා ගැනීම, ක්රියාකාරී

A Phase 3, Randomized, International Multicenter Trial of DAY101 Monotherapy Versus Standard of Care Chemotherapy in Patients with Pediatric Low-Grade Glioma Harboring an Activating RAF Alteration Requiring First-Line Systemic Therapy

මැදිහත් වීම
නඩු විභාගය බලන්න
voir la fiche
NCT04526951 ක්‍රියාකාරී, බඳවා නොගැනීම

TENecteplase in Central Retinal Artery Occlusion Study (TenCRAOS): A Randomized Placebo-controlled Trial of Early Systemic Tenecteplase Treatment in Patients With Central Retinal Artery Occlusion.

මැදිහත් වීම
නඩු විභාගය බලන්න
voir la fiche

NCT04125927 සම්පූර්ණ කරන ලදි

Open-label, Single-arm, Multicenter Study to Assess the Safety of Cystadrops® in Pediatric Cystinosis Patients From 6 Months to Less Than 2 Years Old

මැදිහත් වීම
නඩු විභාගය බලන්න
voir la fiche
NCT05811351 බඳවා ගැනීම, ක්රියාකාරී

A Phase 2b, Randomized, Double-masked, Multicenter, Dose-ranging, Sham-controlled Clinical Trial to Evaluate Intravitreal JNJ-81201887 (AAVCAGsCD59) Compared to Sham Procedure for the Treatment of Geographic Atrophy (GA) Secondary to Age-related Macular Degeneration (AMD)

මැදිහත් වීම
නඩු විභාගය බලන්න
voir la fiche

විද්යාත්මක ප්රකාශන

Mutation spectrum and clinical investigation of achromatopsia patients with mutations in the GNAT2 gene

ඇක්‍රොමැටොප්සියා (ACHM) යනු පාරම්පරික කේතු ප්‍රතිග්‍රාහක ආබාධයක් වන අතර එය වර්ණ වෙනස් කිරීමට ඇති නොහැකියාව, nystagmus, photophobia,...

Where are the missing gene defects in inherited retinal disorders? Intronic and synonymous variants contribute at least to 4% of CACNA1F‐mediated inherited retinal disorders

ජාන-කේතකරණ කලාපවල සෘජු සැන්ගර් අනුක්‍රමය යොදන විස්තීරණ අධ්‍යයනයක්, එක්සෝම් සහ ජෙනෝම් අනුක්‍රමණය විශාල සමූහයකට අදාළ වේ.