ප්රවේශය සහ කියවීමේ පහසුව

පෙළ ප්‍රමාණය

ආලෝකය/අඳුරු මාදිලිය

රේඛා සිරස් පරතරය

අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ ගැටලුවක්ද?
අප අමතන්න

Pr Orhan Aktas

In මෙම පිටුව

සාමාජික තොරතුරු

Pr Orhan Aktas

ආදේශ කරන්න

ජර්මනිය

වැඩ කරන කණ්ඩායම්(ය): ස්නායු අක්ෂි රෝග දුර්ලභ රෝග (WG2), ලියාපදිංචි සහ වසංගත රෝග විද්‍යාව (TWG7)

කණ්ඩායම

HCP මධ්යස්ථානය

යුනිවර්සිටි හොස්පිට්ල් ඩසල්ඩෝෆ් (UKD) යනු රෝගී සත්කාර, පර්යේෂණ සහ ඉගැන්වීමේ ජාත්‍යන්තර විශිෂ්ටත්වයයි. කීර්තිමත් විශේෂඥයින් සහ කැපවූ ...

අමතන්න

Universitätsklinikum Düsseldorf, AöR, Germany

Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf
Germany