ප්රවේශය සහ කියවීමේ පහසුව

පෙළ ප්‍රමාණය

ආලෝකය/අඳුරු මාදිලිය

රේඛා සිරස් පරතරය

අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ ගැටලුවක්ද?
අප අමතන්න

සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන්

Center for Retinitis Pigmentosa of the Veneto Region – Camposampiero Hospital (Azienda ULSS 6 Euganea), Padova, Italy

සම්පූර්ණ සාමාජික

Address

Centro Specializzato per la Retinite Pigmentosa della Regione Veneto U.O.C. di Oculistica (Ospedale di Camposampiero, Area Rossa, 8° Piano)Via Pietro Cosma 1

35012 Camposampiero Padova

Italy

අමතන්න

+ 39 49 932 4536
ප්රතිඵල 1 සිට 10 දක්වා 63
ඩර්නියර් පිටුව