ප්රවේශය සහ කියවීමේ පහසුව

පෙළ ප්‍රමාණය

ආලෝකය/අඳුරු මාදිලිය

රේඛා සිරස් පරතරය

අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ ගැටලුවක්ද?
අප අමතන්න

ඊළඟ ERN-EYE මහා වාර්ෂික රැස්වීම - මාර්ගගතව

මීළඟ ERN-EYE මහා වාර්ෂික රැස්වීම පැවැත්වේ අප්‍රේල් 22 වෙනිදා ඔන්ලයින්.

සියලුම ERN-EYE ක්‍රියාකාරකම් සහ අනාගත අභියෝග සාකච්ඡා කිරීමට මෙම සිදුවීම අපට ඉඩ සලසයි.

වැඩසටහන සහ සම්බන්ධතා සබැඳිය ERN-EYE සාමාජිකයින් වෙත යවනු ලැබේ. 

තොරතුරු

ඔන්ලයින්

අප්රේල් මස 22, 2024