Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Co to są badania kliniczne?

In tutaj

Badania kliniczne to wszelkie badania przeprowadzane na ludziach (osobach zdrowych lub chorych). Koncentruje się na pogłębianiu wiedzy na temat chorób, opracowywaniu metod diagnostycznych oraz nowych metod leczenia lub wyrobów medycznych w celu zapewnienia lepszej opieki nad pacjentem. Jest bardzo sformułowane i przestrzega precyzyjnego protokołu badania i jest realizowane tylko pod pewnymi warunkami. To musi:

  • mają na celu zwiększanie wiedzy medycznej,
  • być przeprowadzane przez kompetentne osoby,
  • podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony tych, którzy nadają się do badań,
  • uzyskać zgody organów regulacyjnych i podjąć wszelkie niezbędne kroki prawne i etyczne.
  • zebrać zgodę osób zaangażowanych w badania

Istnieją 2 główne typy badań klinicznych:

  • Badania obserwacyjne (badanie kohortowe, epidemiologia)
  • Badania interwencyjne lub badania kliniczne

Badania obserwacyjne:

Pogłębiają wiedzę na temat choroby i jej ewolucji w czasie. Realizowane są w ramach obserwacji pacjentów w ośrodkach referencyjnych. Zawierają one także studia historii naturalnej.

Badania interwencyjne lub badania kliniczne:

Dostarczają naukowych dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo nowego leku, nowego urządzenia pielęgnacyjnego lub nowego sposobu postępowania w kontekście choroby. Jest to niezbędny krok, aby nowa cząsteczka stała się lekiem lub nowym wyrobem medycznym przeznaczonym do wprowadzenia na rynek.

Jako część opracowywanie nowych leków, badania kliniczne prowadzone są w Kroki 5:

Faza 1:
Pierwsze podanie u ludzi

Faza 1 odpowiada pierwszemu podaniu cząsteczki u ludzi. Wykonuje się go u osób nie dotkniętych chorobą (osób zdrowych). Jego celem jest studiowanie:

Tolerancja kliniczna i biologiczna: pozwala określić maksymalną dawkę tolerowaną przez organizm.

Farmakodynamika: pozwala określić wpływ na organizm i określić minimalną dawkę o działaniu terapeutycznym.

Farmakokinetyka: pozwala określić losy cząsteczki w organizmie w zależności od sposobu podania (doustnie, dożylnie itp.)

Faza 2:
Pierwsze podanie pacjentom

Faza 2 odpowiada pierwszemu podaniu cząsteczki pacjentowi.

Na tę drugą fazę składają się dwa etapy (faza 2a i faza 2b).

Faza ta dotyczy jedynie ograniczonej liczby osób i obejmuje krótki okres leczenia.

Faza 3:
Skuteczność terapeutyczna

Faza 3, zwana także „badaniem kluczowym”, to ostatnia faza przed wprowadzeniem leku na rynek. Umożliwia pomiar skuteczności terapeutycznej cząsteczki i jej tolerancji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Ten etap obejmuje dużą liczbę chorych podczas długiego okresu leczenia. Warunki podawania są zbliżone do warunków stosowania przyszłego leku.

Faza 4:
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Wszystkie dane zebrane podczas różnych faz (od fazy 1 do fazy 3) rozwoju cząsteczki umożliwiają złożenie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu do Narodowej Agencji Leków i Produktów Zdrowotnych. Po uzyskaniu pozwolenia cząsteczka zostaje uznana za lek i wprowadzona na rynek.

Faza 5:
Monitorowanie i ocena skutków ubocznych

Faza 5 to faza nadzoru, podczas której rejestruje się i analizuje działania niepożądane w celu oceny bezpieczeństwa pacjentów.

Badanie leku przez długi okres (kilka lat) umożliwi identyfikację rzadkich działań niepożądanych lub powikłań, które pojawiają się późno.