Dostępność i komfort czytania

Rozmiar czcionki

Tryb jasny/ciemny

Odstępy pionowe linii

Masz problem z korzystaniem z naszej strony internetowej?
Kontakt

Prywatność i ochrona danych

In tutaj

Ta strona korzysta z Matomo, narzędzia do analityki internetowej zgodnego z RODO. Na Twoim urządzeniu nie są przechowywane żadne pliki cookie stron trzecich, ale mimo to pozwala nam to śledzić aktywność na naszej stronie internetowej, w tym w obszarze członkowskim.
Jeśli chcesz całkowicie uniemożliwić śledzenie na swoim bieżącym urządzeniu przeglądającym, możesz zmienić swoje ustawienia tutaj:

Możesz uniemożliwić tej witrynie agregowanie i analizowanie działań, które tutaj podejmujesz. Takie postępowanie ochroni Twoją prywatność, ale także uniemożliwi właścicielowi wyciąganie wniosków z Twoich działań i tworzenie lepszych wrażeń dla Ciebie i innych użytkowników.


Adres naszej strony internetowej to: https://www.ern-eye.eu/

W ramach swojej działalności redaktor niniejszego serwisu ma obowiązek przetwarzać dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych (PP/PDP) dostarcza informacji niezbędnych do zrozumienia różnych działań związanych z przetwarzaniem, które redaktor podejmuje się w celu wypełnienia swoich misji i zapewnienia użytkownikom witryny najbardziej odpowiednich usług.

Artykuł 1 – Definicje:

 • Strona internetowa: Odnosi się do wszystkich elementów i treści tej witryny.
 • Użytkownik, osoba, której dane dotyczą: Oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z serwisu lub jednej z jego usług, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, którego cel i środki zostały określone przez administratora danych.
 • Redaktor, administrator danych: Dotyczy redaktora serwisu i administratora przetwarzania danych osobowych. Dotyczy przedstawiciela instytucji publicznej, o którym mowa powyżej.
 • Współadministratorzy lub współadministratorzy danych: Dotyczy to scenariusza, w którym dwóch lub więcej administratorów danych wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania.
 • Procesor: Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.
 • Dane osobiste: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, w tym przez odniesienie do imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji lub jednego bądź kilku szczególnych elementów określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe, lub tożsamość społeczna.
 • Przetwarzanie: Jakakolwiek operacja lub zestaw operacji przeprowadzanych z lub bez zautomatyzowanych procesów i mających zastosowanie do danych osobowych lub zestawów danych osobowych.
 • Naruszenie danych osobowych: Wszelkie zniszczenia, straty, zmiany, ujawnienia, niedostępność lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych, przypadkowy lub niezgodny z prawem.

Artykuł 2 – Cel:

Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych (PP/PDP) ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych do zrozumienia różnych działań związanych z przetwarzaniem, które redaktor przeprowadza w celu wypełnienia swoich misji i zapewnienia użytkownikom serwisu najbardziej odpowiednich usług.

Artykuł 3 – Zakres:

Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych dotyczy każdej osoby fizycznej powiązanej z redaktorem, jako klienta, potencjalnego klienta, przedstawiciela prawnego lub faktycznego beneficjenta osoby prawnej.

Artykuł 4 – Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych:

Administratorem danych jest:

ERN-EYE
1 szt. de l'Hôpital
Budynek 2
67000 Strasburg
Tel. : +03 (88) 11 67 55
Email: kontakt@ern-eye.eu

Artykuł 5 – Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych (IOD):

Redakcja powołała Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe nie zostały podane.

Artykuł 6 – Cele wdrażanych procesów:

Ta strona internetowa realizuje następujące procesy:

Kontakt lub prośba o informacje

Przetwarzanie – kontakt, informacje lub prośba o spotkanie:

 • Cel i cel: Zebranie wniosku dotyczącego konkretnego tematu w celu połączenia składającego wniosek ze współpracownikiem ERN-EYE zdolnym do rozpatrzenia wniosku.
 • Podstawa prawna: Artykuł 6 ustawy o ochronie danych, art. 23 kodeksu rzemieślnika (Francja).
 • Kategorie gromadzonych danych osobowych: Tożsamość, dane kontaktowe.
 • Kategorie osób, których to dotyczy: Ogółu społeczeństwa.
 • Operacje wykonywane na danych osobowych: Gromadzenie, nagrywanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie.
 • Odbiorcy Danych Osobowych: Współpracownicy ERN-EYE.
 • Okres przechowywania: 2 roku.

Strefa członkowska i lista członków

Przetwarzanie – Lista wszystkich naszych członków, dostęp do naszego obszaru członkowskiego:

 • Cel i cel: Utworzenie listy naszych członków w celach informacyjnych dla pacjentów i pracowników służby zdrowia; umożliwić dostęp do niektórych dokumentów zastrzeżonych dla naszych członków.
 • Podstawa prawna: Artykuł 6 ustawy o ochronie danych, art. 23 kodeksu rzemieślniczego.
 • Kategorie gromadzonych danych osobowych: Tożsamość, adres, dane kontaktowe, działalność zawodowa.
 • Kategorie osób, których to dotyczy: Opinia publiczna i członkowie ERN-EYE.
 • Operacje wykonywane na danych osobowych: Gromadzenie, nagrywanie, przechowywanie, konsultowanie, wykorzystywanie, przesyłanie, eksportowanie, usuwanie.
 • Odbiorcy Danych Osobowych: współpracownicy ERN-EYE i niektórzy członkowie ERN-EYE.
 • Okres przechowywania: tak długo jak strona jest aktywna.

Artykuł 7 – Obowiązek informacyjny:

Jeżeli odmówisz podania danych osobowych, które są wymagane ze względów prawnych lub regulacyjnych i/lub niezbędnych do wykonania usługi redaktora, redaktor może odrzucić żądanie i/lub rozwiązać stosunek umowny. W związku z tym ERN-EYE informuje osoby, których dane dotyczą, o wszelkich informacjach niezbędnych do realizacji usługi na nośniku gromadzącym takie informacje.

Artykuł 8 – Przechowywanie i przekazywanie danych osobowych:

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres obowiązywania obowiązujących przepisów prawnych i/lub konserwacji i archiwizacji nałożonych przez obowiązujące przepisy. Zgodnie z art. 5-d RODO redaktor zabrania przechowywania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe, niekompletne, niejednoznaczne lub nieaktualne.

Redakcja nie udostępnia danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • Użytkownik żąda lub wyraża zgodę na ujawnienie.
 • Redaktor jest zobowiązany przez organ rządowy lub organ regulacyjny w przypadku nakazu sądowego, wezwania sądowego lub innego podobnego wymogu rządowego lub sądowego lub w celu ustalenia lub obrony roszczenia prawnego.

Żadne dane osobowe użytkownika nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, przydzielane, wynajmowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim, w tym w celach marketingowych, z wyjątkiem zobowiązań prawnych lub umownych.

Artykuł 9 – Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską:

Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom mającym siedzibę w państwie spoza Unii Europejskiej. Podmioty te realizują w imieniu Redakcji określone zadania techniczne i rzeczowe niezbędne do działania urządzenia technicznego, usług z nimi związanych oraz w celach przetwarzania opisanych powyżej.

Przekazanie to jest objęte odpowiednimi środkami bezpieczeństwa i kontroli. W niektórych przypadkach ci podwykonawcy mogą znajdować się w krajach, które nie posiadają decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych tym podwykonawcom odbywa się w ramach standardowych umów zgodnych z modelem opracowanym przez Komisję Europejską.

Szczegóły tych zasad oraz informacje dotyczące przekazania można uzyskać na żądanie IOD pod współrzędnymi wskazanymi w art. 5.

Artykuł 10 – Przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych:

Redakcja zapewnia, że ​​dane osobowe są przechowywane i zabezpieczane przez następujących podwykonawców/współwykonawców:

 • Com6
 • Com6 interaktywny

Redakcja zobowiązuje się zapewnić, że jej podwykonawcy i współwykonawcy wymienieni powyżej:

 • Przestrzegaj przepisów RODO i ustawy „Informatique et Libertés” (Francja).
 • Zapewnić wystarczające gwarancje dotyczące wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.
 • Podpisałeś umowę określającą zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Należy prawidłowo zawrzeć umowę o przetwarzaniu danych (DPA).

Przetwarzając dane osobowe, redaktor, jego podwykonawcy i potencjalni współwykonawcy podejmują wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony ich przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. W kontekście procedur powiadamiania o naruszeniu danych osobowych przewidzianych przez ustawodawstwo francuskie i europejskie, jeśli redaktor dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa, zobowiązuje się powiadomić zainteresowanego użytkownika, aby mógł podjąć odpowiednie kroki.

Artykuł 11 – Rejestry danych osobowych:

Redakcja spełnia swój obowiązek przejrzystości i identyfikowalności, prowadząc pisemną dokumentację wszystkich kategorii wykonywanych czynności.

Artykuł 12 – Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami francuskimi i europejskimi użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu, sprostowania, aktualizacji, kompletności danych.
 • Prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania i ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych, które podał użytkownik.

Z praw, o których mowa w tym paragrafie, korzysta się wobec IOD na pisemny wniosek wraz z ważnym dowodem tożsamości, pod adresem wskazanym w art. 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.