Toegankelijkheid en leescomfort

Lettergrootte

Licht/donker modus

Verticale afstand van lijnen

Problemen met het gebruik van onze website?
Neem contact met ons op

Privacy en gegevensbescherming

In deze pagina

Deze website maakt gebruik van Matomo, een webanalysetool die voldoet aan de AVG. Er worden geen cookies van derden op uw apparaat opgeslagen, maar hiermee kunnen we nog steeds de activiteit op onze website volgen, inclusief het ledengedeelte.
Als u deze tracking volledig wilt verbieden voor uw huidige browserapparaat, kunt u uw instellingen hier wijzigen:

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u hier onderneemt, verzamelt en analyseert. Als u dit doet, wordt uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de eigenaar van uw acties leert en een betere ervaring voor u en andere gebruikers creëert.


Het adres van onze website is: https://www.ern-eye.eu/

In het kader van zijn activiteiten is de uitgever van deze website verplicht persoonsgegevens te verwerken.

Dit Privacybeleid en Bescherming van Persoonsgegevens (PP/PDP) biedt de informatie die nodig is om de verschillende verwerkingsactiviteiten te begrijpen die de uitgever onderneemt om zijn missies te vervullen en de meest geschikte diensten aan gebruikers van de website te bieden.

Artikel 1 – Definities:

 • Website: Verwijst naar alle onderdelen en inhoud van deze website.
 • Gebruiker, betrokkene: Verwijst naar elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website of een van de diensten ervan, en wiens persoonsgegevens onderworpen zijn aan verwerking, waarvan het doel en de middelen zijn gedefinieerd door de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Redacteur, gegevensbeheerder: Verwijst naar de uitgever van de website en de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Het verwijst naar de hierboven genoemde vertegenwoordiger van de openbare instelling.
 • Gezamenlijke gegevensbeheerders of medebeheerders: Dit verwijst naar het scenario waarin twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen.
 • Processor: Verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie die persoonsgegevens verwerkt namens een gegevensbeheerder.
 • Persoonlijke gegevens: Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, inclusief door verwijzing naar een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor hun fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele, of sociale identiteit.
 • Verwerking: Elke handeling of reeks handelingen die met of zonder geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd en wordt toegepast op persoonsgegevens of sets van persoonsgegevens.
 • Inbreuk op persoonsgegevens: Elke vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, onbeschikbaarheid of ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens, ongeacht of deze per ongeluk of onrechtmatig is.

Artikel 2 – Doel:

Dit privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens (PP/PDP) zijn bedoeld om informatie te verstrekken die nodig is om inzicht te krijgen in de verschillende verwerkingsactiviteiten die de uitgever uitvoert om zijn missies te vervullen en de meest geschikte diensten aan websitegebruikers te bieden.

Artikel 3 – Toepassingsgebied:

Dit privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens hebben betrekking op elke natuurlijke persoon die verbonden is aan de uitgever, als cliënt, prospect, wettelijke vertegenwoordiger of effectieve begunstigde van een rechtspersoon.

Artikel 4 – Identiteit en contactgegevens van de gegevensbeheerder:

De gegevensbeheerder is als volgt:

ERN-OOG
1 pl. de l'Hôpital
Gebouw 2
67000 Straatsburg
Tel. : 03 88 11 67 55
E-mail: contact@ern-eye.eu

Artikel 5 – Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

De redactie heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld en hun contactgegevens zijn [niet verstrekt].

Artikel 6 – Doeleinden van de geïmplementeerde processen:

Deze website voert de volgende processen uit:

Contact- of informatieaanvraag

Verwerking – Contact-, informatie- of afspraakverzoek:

 • Doel en doel: Om een ​​verzoek over een specifiek onderwerp te verzamelen om de aanvrager in contact te brengen met een ERN-EYE-medewerker die het verzoek kan behandelen.
 • Legale basis: Artikel 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens, Artikel 23 van de Artisan Code (Frankrijk).
 • Categorieën van verzamelde persoonlijke gegevens: Identiteit, contactgegevens.
 • Categorieën betrokken personen: Algemeen publiek.
 • Bewerkingen uitgevoerd op persoonlijke gegevens: Verzameling, opname, opslag, raadpleging, gebruik, verzending, verwijdering.
 • Ontvangers van persoonlijke gegevens: ERN-EYE-medewerkers.
 • Bewaartermijn: 2 jaar.

Ledengedeelte en ledenlijst

Verwerking – Lijst van al onze leden, toegang tot ons ledengedeelte:

 • Doel en doel: Een lijst van onze leden opstellen voor informatiedoeleinden voor patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg; toegang mogelijk maken tot bepaalde documenten die gereserveerd zijn voor onze leden.
 • Legale basis: Artikel 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 23 van de Ambachtswet.
 • Categorieën van verzamelde persoonlijke gegevens: Identiteit, adres, contactgegevens, professionele activiteit.
 • Categorieën betrokken personen: Het grote publiek en ERN-EYE-leden.
 • Bewerkingen uitgevoerd op persoonlijke gegevens: Verzamelen, opnemen, opslaan, raadplegen, gebruiken, verzenden, exporteren, verwijderen.
 • Ontvangers van persoonlijke gegevens: ERN-EYE-medewerkers en enkele ERN-EYE-leden.
 • Bewaartermijn: zolang de website actief is.

Artikel 7 – Informatieplicht:

Wanneer u weigert persoonsgegevens te verstrekken die verplicht zijn op grond van een wettelijke of regelgevende oorsprong en/of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van een redactie, kan de redactie het verzoek weigeren en/of de contractuele relatie beëindigen. Daarom informeert ERN-EYE de betrokkenen over alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de dienst op het medium dat dergelijke informatie verzamelt.

Artikel 8 – Bewaring en mededeling van persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden bewaard voor de duur van de toepasselijke wettelijke voorschriften en/of bewaring en archivering opgelegd door de huidige regelgeving. In overeenstemming met artikel 5-d van de AVG onthoudt de redactie zich van het bewaren, gebruiken en communiceren van persoonsgegevens wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

De uitgever maakt geen persoonlijke gegevens van gebruikers bekend aan derden, behalve als:

 • De gebruiker vraagt ​​om of autoriseert de openbaarmaking.
 • De redacteur wordt door een overheidsinstantie of regelgevende instantie gedwongen in het geval van een gerechtelijk bevel, dagvaarding of een ander soortgelijk overheids- of gerechtelijk vereiste, of om een ​​juridische claim in te stellen of te verdedigen.

De persoonlijke gegevens van geen enkele gebruiker worden zonder hun medeweten gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen, verhuurd of verkocht op welk medium dan ook aan derden, ook voor marketingdoeleinden, behalve voor wettelijke of contractuele verplichtingen.

Artikel 9 – Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie:

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers gevestigd in een land buiten de Europese Unie. Deze entiteiten voeren namens de redactie bepaalde technische en materiële taken uit die essentieel zijn voor de werking van het technische apparaat, de bijbehorende diensten en voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden.

Deze overdracht wordt omgeven door passende beveiligings- en controlemaatregelen. In sommige gevallen kunnen deze onderaannemers gevestigd zijn in landen die geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie hebben. De overdracht van gegevens aan deze onderaannemers wordt omkaderd door standaardcontracten volgens het model ontwikkeld door de Europese Commissie.

Details van deze regels en informatie over de overdracht zijn op verzoek verkrijgbaar bij de DPO op de coördinaten vermeld in artikel 5.

Artikel 10 – Opslag en beveiliging van persoonsgegevens:

De redactie zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden opgeslagen en beveiligd door de volgende onderaannemers/medecontractanten:

 • Com6
 • Com6 interactief

De uitgever verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn hierboven genoemde onderaannemers en medecontractanten:

 • Voldoen aan de bepalingen van de AVG en de wet “Informatique et Libertés” (Frankrijk).
 • Zorg voor voldoende garanties met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.
 • Een contract hebben ondertekend waarin de verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd.
 • Laat een Verwerkersovereenkomst (DPA) goed uitvoeren.

Bij het verwerken van persoonsgegevens nemen de uitgever, zijn onderaannemers en potentiële medecontractanten alle redelijke maatregelen om hen te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. In het kader van de meldingsprocedures voor inbreuken op persoonsgegevens waarin de Franse en Europese wetgeving voorziet, verbindt de uitgever zich ertoe, als hij zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging, de betrokken gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, zodat deze passende maatregelen kan nemen.

Artikel 11 – Registers van Persoonsgegevens:

De uitgever voldoet aan zijn verplichting tot transparantie en traceerbaarheid door een schriftelijke registratie bij te houden van alle categorieën van verrichte activiteiten.

Artikel 12 – Rechten van betrokkenen:

In overeenstemming met de huidige Franse en Europese regelgeving heeft de gebruiker de volgende rechten:

 • Recht op toegang, rectificatie, actualisering, volledigheid van gegevens.
 • Recht om persoonlijke gegevens te vergrendelen of te verwijderen.
 • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht op beperking van de verwerking en mogelijk verzet tegen de verwerking van gegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens die de gebruiker heeft verstrekt.

De in dit lid genoemde rechten worden bij de DPO uitgeoefend door een schriftelijk verzoek vergezeld van een geldig identiteitsbewijs, op de coördinaten vermeld in artikel 5. Wanneer de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór een dergelijke intrekking.